BARCELONA - E-demokracja i municypalizm

4 Listopada 2017, 15:00-19:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
Nie jest konieczne drukowanie biletu. Zarejestrowana osoba będzie widoczna na liście uczestników na miejscu Uczestnicy obecni na sali

Nie jest konieczne drukowanie biletu. Zarejestrowana osoba będzie widoczna na liście uczestników na miejscu

już niedostępne -

(In English below)
W świecie w którym strach i brak poczucia bezpieczeństwa rodzą nienawiść i rozwijają się nierówności, ksenofobia i autorytaryzm, miasta się budzą w obronie dobra wspólnego, demokracji i praw człowieka, w ruchu który przyjął nazwę municypalizmu.

Tworzące go miasta budują między sobą sieć solidarności i nadziei "miast niezłomnych" ("fearless cities") stawiających czoła narodowym nacjonalizmom, zwalczających ekstremizmy, nierówności i spekulacje, gwarantujących mieszkańcom prawo do miasta. Wiele z nich jest na pierwszej linii w zwalczaniu zmian klimatu.
Dla wszystkich tych miast demokracja uczestnicząca i prawa człowieka są podstawowymi kwestiami, podobnie jak feminizm. Bo feminizacja polityki jest jedną z metod rozwijania nowych sposobów zarządzania miastem i organizowania go bazując na horyzontalnej współpracy, zbiorowej inteligencji i polityce dnia codziennego.

Nowe technologie cyfrowe mogą być ważnym wsparciem dla ruchu municypalistycznego, dostarczając narzędzi dla lokalnej e-demokracji, ułatwiając szeroką partycypację i horyzontalne podejmowanie decyzji. Spektakularne efekty poważnych inwestycji w platformy cyfrowe dla demokracji obywatelskiej warte są promowania.

Barcelona, zarządzana od czerwca 2015 roku przez Barcelona En Comú, obywatelską platformę ruchów miejskich, organizacjii obywatelskich i lewicowo-zielonych partii , jest jednym z najbardziej zaawansowanych samorządów na tak wyznaczonej drodze do lepszej przyszłości - lepszej dla społeczności, lepszej dla innych żywych istot i lepszej dla przyszłych pokoleń. Decidim, udoskonalona aplikacja internetowa, pomaga lokalnym władzom i samorządowi współ-zarządzać miastem z mieszkańcami.

Konferencja "BARCELONA - e-demokracja i municipalizm" odbędzie się w Warszawie, w sobotę 4 listopada br. w godzinach od 15:00 do 19:00, w Domu Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25.

Streaming na żywo z konferencji będzie nadawany na youtube.

Zapraszamy wszystkie organizacje, ruchy i partie, którym bliska jest taka idea miasta i które zaointeresowane są e-demokracją i municypalizmem , do organizowania, wspólnie lub osobno, lokalnych spotkań z odbiorem web konferencji i dyskusją o tym czy taka wizja miasta ma szanse w Polsce.
Interaktywność z gośćmi konferencji będzie zapewniona poprzez platformę internetową Sli.do (również przez smartfony).
Streaming wystąpień gości zagranicznych będzie nadawany z głosami tłumaczy na polski.

PROGRAM (lista gości może ulec zmianie)
15:00 Wprowadzenie (Ewa Sufin-Jacquemart, Fundacja Strefa Zieleni)
15:15 Barcelona - E-demokracja z Decidim (Xabier E. Barandiaran, Barcelona En Comú)
16:00 Barcelona i aglomeracja - co nowego dzięki Barcelona En Comu? (Sergi Alegre Calero, wiceburmistrz El Prat, Barcelona En Comú)
16:45 przerwa kawowa
17:00 "Fearless cities" pierwszy Międzynarodowy Szczyt Municypalizmu, w Barcelonie, w dn. 9-11 czerwca br.- jakie lekcje? (Weronika Śmigielska, Miasto Wspólne , Justyna Kościńska, MJN, Natalia Malek, UM Warszawa)
17:45 Czy technologie cyfrowe są szansą czy trudnością dla lokalnej demokracji i zarządzających miastem? - debata (Xabier E. Barandiaran, Sergi Alegre, Weronika Śmigielska, Justyma Kościńska, Natalia Malek)
18:45 Wnioski i zamknięcie konferencji (Ewa Sufin-Jacquemart)
19:00 zakończenie konferencji

.............................................................................................................

Wydarzenie to jest częścią międzynarodowego projektu 'Digital Commons - Towards A European (W)EDemocracy'., organizowanego przez Green European Foundation (GEF), z pomocą organizacji: Oikos i Etopia z Belgii, Fondation de l'Ecologie Politique z Francji, Fundacja Strefa Zieleni i Cooperation and Development Network Eastern Europe, ze wsparciem finansowym Parlamentu Europejskiego dla Green European Foundation.
Partnerami GEF w tym wydarzeniu są: Fundacja Strefa Zieleni, Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk, Miasto Wspólne z Krakowa oraz Miasto Jest Nasze. Wszystkie te organizacje są członkami Kongresu Ruchów Miejskich, który objął wydarzenie patronatem wraz z patronatem medialnym "Zielonych Wiadomości". W obsłudze interakcji on-line wydarzenie wspiera stowarzyszenie Ostra Zieleń.

****************************************************************************

In a world in which fear and insecurity are being twisted into hate, and inequalities, xenophobia and authoritarianism are on the rise, towns and cities are standing up to defend the common good, democracy and human rights, in so called municipalist movements. They build a global network of solidarity and hope in "fearless cities", resisting state authoritarianism, combatting extremisms and inequalities, fighting speculation and guaranteeing the right to the city. Many of them are on the front line to tacle climate change. For all of them participatory democracy and human rights are the key issues, as well as feminism. Feminizing politics is one of methods to develop new ways of governing and organizing, based on horizontal collaboration, collective intelligence and the politics of everyday life.

New digital technologies can be important suport for the municipalist movement, giving tools to local e-democracies, facilitating large participation and horizontal decision making. The spectacular effects of serious and important investments in digital platform of participative democracy are worth to be promoted.

Barcelona, governed since June 2015 by Barcelona En Comú, a citizen platform of movements and left-wing and green parties, is one of the most advanced municipalities on this path to better future - better for the community, better for other living beings and better for the future generations. Decidim, an elaborated web platform, helps the local government and the municipality to co-govern the city with the citizens.

The conference "BARCELONA - e-democracy and municipalism" will take place in Warszawa, Poland, the 4th of November, at 15:00, in Dom Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25.

The livestreaming of the conference will be projected on youtube.

We invite all the organizations, movements and parties, who understand and promote such a vision of city, but also who are just interested in e-democracy and municipalism, to organize a direct collective projection of the conference in their city or town - together or separately, to discuss if such cities could appear in Poland. An interactivity with the web observers will be kept through Sli.do platform.
The event is in Polish and the streaming will include the voices of the interprets in Polish.


PROGRAM (may be modified)
15:00 Introduction (Ewa Sufin-Jacquemart, Fundacja Strefa Zieleni)
15:15 Barcelona - E-democraticy with Decidim (Xabier E. Barandiaran, Barcelona En Comú)
16:00 Barcelona and agglomeration - what's new thanks to Barcelona En Comu? (Sergi Alegre Calero, Barcelona En Comú)
16:45 break
17:00 "Fearless cities" the first International Municipalist Summit, Barcelona 9-11 June 2017- lessons learned (Weronika Śmigielska, Miasto Wspólne, Justyna Kościńska, MJN, Natalia Malek, City of Warsaw)
17:45 Are digital technologies a chance or a difficulty for local democracy and governance? - debate (Xabier E. Barandiaran, Sergi Alegre, Weronika Śmigielska, Justyna Kościńska, Natalia Malek)
18:45 conclusions and closing (Ewa Sufin-Jacquemart)
19:00 end of the conference
.........................................................................................................
This event is part of the project 'Digital Commons - Towards A European (W)EDemocracy'. The project is organised by the Green European Foundation (GEF) with the support of Oikos, Etopia, Fondation de l'Ecologie Politique, Fundacja Strefa Zieleni and Cooperation and Development Network Eastern Europe, and with the financial support of the European Parliament to the Green European Foundation.
The partners of GEF for this event are: Fundacja Strefa Zieleni and the associations Lepszy Gdańsk (Better Gdańsk Association from Gdansk) and Miasto Wspólne (Common City association from Cracow) and Miasto Jest Nasze (City is Ours). The magazine Zielone Wiadomości (Green News magazine) of the foundation Zielone Światło (Green Light) is media partner. All those organisations are members of the Congress of Urban Movements, who gave its patronage to the event. Association Ostra Zieleń (young Greens) support the interaction on-line during the event. 

Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa